1. പെരുക്കം

    1. നാ.
    2. വർധന
    3. പെരുപ്പം
    4. മടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക