1. പെരുക്കാൽ

  1. നാ.
  2. മന്തുകാൽ
  3. വലിയകാൽ
 2. പെരുക്കൽ

  1. നാ.
  2. ഗുണനം
  3. വർധിപ്പിക്കൽ, കൂടുതലാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക