1. പെരുക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. അധികമാക്കുക
  3. തണുപ്പുകൊണ്ട് അവയവം മരവിക്കുക
  4. നെയ്യും മറ്റും ഉറച്ചു കട്ടയാവുക
 2. പെരുക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. ഓടിക്കളയുക
  3. ഗുണിക്കുക (ഒരു സംഖ്യയെ മറ്റൊരു സംഖ്യകൊണ്ട്)
  4. തൂത്തുവാരുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക