1. പെരുഞ്ചവരിമാൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു ജാതി ചവരിമാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക