1. പെരുത്

    1. നാ.
    2. പെരിയത്, വലുത്
  2. പെരുത്ത്

    1. വി.
    2. വളരെ, ധാരാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക