1. പെരുനീർ

    1. നാ.
    2. കടൽ
    3. മനുഷ്യൻറെ മൂത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക