1. പെരുന്തുളസി

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി
    3. രാമതുളസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക