1. പെരുന്തേൻ

    1. നാ.
    2. വൻതേൻ (വലിയ തേനീച്ച ശേഖരിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക