1. പെരുമക്കൾ

    1. നാ.
    2. മൂത്തവർ
    3. ഗ്രാമസഭാംഗങ്ങൾ
    4. ബഹുജനങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക