1. പെരുമരുന്ന്

    1. നാ.
    2. കടലിവേഗം
    3. അണലിവേഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക