1. പെരുമാറുക

  1. ക്രി.
  2. ഉപയോഗിക്കുക
  3. കൈയാളിക്കുക, വ്യാപരിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക
 2. പരിമാറുക

  1. ക്രി.
  2. പെരുമാറുക
 3. പരുമാറുക

  1. ക്രി.
  2. പെരുമാറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക