1. പെരുമുതിയൻ

    1. നാ.
    2. ക്ഷേത്രത്തിലെ അധികാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക