1. പെരുമ്പട

  1. നാ.
  2. വലിയ സൈന്യം
  3. വലിയ യുദ്ധം
 2. പെരുമ്പാട്

  1. നാ.
  2. വലിയ പ്രയാസം
  3. ക്രമത്തിലധികമായ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക