1. പെരുമ്പടപ്പ്

    1. നാ.
    2. ആർത്തവം
    3. കൊച്ചിരാജവംശം, പെരുമ്പടപ്പുസ്വരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക