1. പെരുവഴി

  1. നാ.
  2. വലിയ വഴി. "ഇരുവഴികണ്ടാൽ പെരുവഴി പോണം" (പഴ.)
 2. പേരുവഴി

  1. നാ.
  2. പട്ടണം
  3. നഗരം
  4. തൃശ്ശിവപേരൂർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക