1. പെറ്റവൾ

  1. നാ.
  2. പെറ്റമ്മ. "പെറ്റവൾക്കറിയാം പേറ്റുവേദന" (പഴ.)
 2. പടവിളി

  1. നാ.
  2. സൈന്യത്തെ വിളിച്ചുകൂട്ടൽ
  3. പോരിനുവിളി
  4. ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി (പടോളി)
 3. പട്ടവാൾ

  1. നാ.
  2. രാജഖഡ്ഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക