1. പെസഹാഭക്ഷണം

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. പെസഹാനാൾ ക്രിസ്തു തൻറെ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി കഴിച്ച അന്ത്യഭക്ഷണം. (പ്ര.) പെസഹാവ്യാഴാഴ്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക