1. പെൺകാണം

    1. നാ.
    2. വിവാഹബന്ധം ഒഴിയേണ്ടിവന്നാൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന കരാറിന്മേൽ വരൻ വധുവിൻറെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണം (ചില ജാതിക്കാരുടെ ആചാരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക