1. പെൺകോലം

    1. നാ.
    2. വെറും സ്ത്രീരൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക