1. പെൺനാൾ

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. സ്ത്രീനക്ഷത്രം (കാർത്തികമുതൽ അഞ്ചും പൂരം അത്തം ചിത്തിര അനിഴം അവിട്ടം ചതയം ഉത്രട്ടാതി രേവതി എന്നിവയും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക