1. പെൺപട

  1. നാ.
  2. സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടം
  3. സ്ത്രീ സൈന്യം
  4. സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം. "പെൺപട പടയല്ല മൺചിറ ചിറയല്ല" (പഴ.)
 2. പണിപ്പാട1

  1. നാ.
  2. അരുളപ്പാട്, പറയപ്പെട്ടത്
 3. പണിപ്പാട2

  1. നാ.
  2. പണിപ്പെടൽ, കഷ്ടപ്പാട്
 4. പിണിപ്പാട്

  1. നാ.
  2. രോഗബാധ
  3. കഷ്ടത
 5. പുൺപാട്

  1. നാ.
  2. മുറിവ്
  3. മുറിവു പൊറുത്ത തഴമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക