1. പേ

    1. നാ.
    2. പിശാച്, അപമൃത്യുവരിച്ചയാളിൻറെ ആത്മാവ്
    3. ഭ്രാന്ത്, ദുർവൃത്തി
    1. വി.
    2. ചീത്തയായ, ഭയങ്കരമായ, വന്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക