1. പേക്കുല

    1. നാ.
    2. തെങ്ങിൻറെയും മറ്റും കായില്ലാത്ത കുല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക