1. പേക്കോലം

    1. നാ.
    2. പിശാചിൻറെ വേഷം
    3. ചീത്തക്കാഴ്ച
    4. മുറത്തിലും മറ്റും എഴുതിവയ്ക്കുന്ന രൂപം
    5. ചീത്തയായ രൂപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക