1. പേചുക

    1. നാ.
    2. പേശുക
    3. പുലമ്പുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക