1. പേട2

  1. നാ.
  2. പെട്ടി
  3. പെട്ടകം
  4. വിരിച്ച കൈപ്പടം
 2. പേട1

  1. നാ.
  2. മൃഗങ്ങളിലെ പെണ്ണ്. ഉദാഃ പേടമാൻ = പെൺമാൻ
 3. പേഡ2

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം മധുരപലഹാരം
 4. പെട1

  1. നാ.
  2. പിട
 5. പേട്

  1. നാ.
  2. ഉള്ളിൽ കഴമ്പില്ലാത്ത. ഉദാഃ പേട്ടുതേങ്ങ
 6. പേഡ1

  1. നാ.
  2. വലിയ സഞ്ചി
 7. പെട2

  1. നാ.
  2. ഒരിനം പുല്ല്
  3. തല്ല്, പ്രഹരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക