1. പേണാത്തുള

    1. നാ.
    2. വക്കകെട്ടിവലിക്കുന്നതിനായി അറ്റത്തുണ്ടാക്കുന്ന തുള, വക്കത്തുള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക