1. പേത്തണ്ണീർ

  1. നാ.
  2. ചാരായം
 2. പതിനാറ്

  1. നാ.
  2. പത്തും ആറും കൂടിയ സംഖ്യ
  3. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ പതിനാറാമ്മ് ദിവസം നടത്തുന്ന കർമം. (പ്ര.) പതിനാറടിയന്തിരം = മരിച്ച് പതിനാറാം ദിവസം നടത്തുന്ന അടിയന്തിരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക