1. പേന

  1. നാ.
  2. പെൻ
 2. പെൻ

  1. നാ.
  2. പേന
 3. പേൻ

  1. നാ.
  2. തലമുടിയ്ക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണി, യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക