1. പേപ്പിടി

    1. നാ.
    2. ഭയപ്പെടുത്തൽ, ഭീഷണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക