1. പേപ്പെടുക

    1. ക്രി.
    2. ഭയപ്പെടുക
    3. വഷളാകുക
    4. ഭ്രാന്തുപിടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക