1. പേയം

    1. നാ.
    2. കുടിക്കാവുന്നത്, പാനീയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക