1. പേരം1

  1. നാ.
  2. വില്പന, വിലപേശൽ
 2. പേരം2

  1. നാ.
  2. ദേഹം
  3. രൂപം
  4. വിഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക