1. പേരാണ്ട്

  1. നാ.
  2. അറുപതാണ്ട്
 2. പരണ്ട1

  1. വി.
  2. ചെറിയ
  3. താണ
 3. പരണ്ട2

  1. നാ.
  2. ഒരു ചെറിയ ചെടി, പറണ്ട (ചങ്ങലമ്പരണ്ട)
 4. കൊക്കാം പരണ്ട

  1. നാ.
  2. കക്കാം പറണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക