1. പേരു

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. സൂര്യൻ
  4. കടൽ
  5. മേരു
 2. പെരു, പെരിയ

  1. വി.
  2. വലിയ. പെരിയസ്വാമി = അനേകംതവണ ശബരിമല ചവിട്ടിയവൻ
 3. പെരു2

  1. നാ.
  2. ഒരു ചെടി (പെരുക്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക