1. പേരുക

  1. ക്രി.
  2. പിരിയുക
  3. വേരോടുകൂടി പറിയുക
  4. തിരിയുക
  5. ഈടാക്കുക
  6. അഴിക്കുക
  7. അകലുക
  8. പകരുക
  1. നാ.
  2. പേർച്ച
 2. പെരുക്

  1. നാ.
  2. ഒരു ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക