1. പേറ്റുപുല

    1. നാ.
    2. പ്രസവം മൂലമുള്ള വാലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക