1. പേലം

    1. നാ.
    2. വൃഷണം
    3. കഷണം
    4. ഗതി
    5. ചെറിയഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക