1. പേശം

  1. നാ.
  2. ആകൃതി
  3. രൂപം
 2. പാശം

  1. നാ.
  2. ചൂതുകരു
  3. ഭക്തി
  4. അളവ്
  5. കയറ്
  6. അഴക്
  7. കെണി
  8. സംഖ്യ
 3. പൗഷം

  1. നാ.
  2. പൗഷമാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക