1. പേശലം

    1. നാ.
    2. അഴക്
    3. ത്രാണിയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക