1. പേഷിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പൊടിക്കുക
  3. അരയ്ക്കുക
  4. പേഷണംചെയ്യുക
 2. പിശകുക

  1. ക്രി.
  2. മത്സരിക്കുക
  3. പിണങ്ങുക, തെറ്റുക, ഇടറുക
  4. കൂടുതൽ വേണമെന്നു നിർബന്ധിക്കുക, ശാഠ്യംപിടിക്കുക
  5. (വില) തർക്കിക്കുക
 3. പോഷിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. വളരുക, പുഷ്ടിപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക