1. പേർത്തും

  1. അവ്യ.
  2. അധികമായി
  3. പിന്നെയും
  4. നല്ലപോലെ
 2. പൂർത്തം

  1. നാ.
  2. കിണർ കുളം നടക്കാവ് മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സത്കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക