1. പൈക്ക

    1. നാ.
    2. അച്ചടിക്കരു
    3. പോയിന്റിലുള്ള അച്ചെഴുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക