1. പൈക്കിടാവ്

    1. നാ.
    2. പശുക്കുട്ടി
    3. അഴിച്ചുവിടേണ്ട പ്രായമായ കാളക്കുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക