1. പൈക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പശിക്കുക, വിശക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക