1. പൈങ്കിളി

    1. നാ.
    2. പച്ചക്കിളി, തത്ത
  2. പാനകളി

    1. നാ.
    2. ശാസ്ത്രക്കളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക