1. പൈങ്കൂനി

    1. നാ.
    2. മീനമാസം
    3. ഉത്രാടം നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക