1. പൈതൃഷ്വസാവ്

    1. നാ.
    2. പിതാവിൻറെ പെങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക