1. പൈദാഹം

    1. നാ.
    2. വിശപ്പും ദാഹവും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക