1. പൈന്തന

  1. നാ.
  2. സുന്ദരി
 2. പൈന്തൻ

  1. നാ.
  2. ഓമന
  3. നല്ലവൻ
  4. പോക്കിരി (ബ.വ.) പൈന്തർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക